HET KIEZEN VAN DE JUISTE ACCU TUINMACHINE

Het assortiment van EGO biedt de juiste balans tussen vermogen en de toepassingen voor particulier en professioneel gebruik.

De Arc Lithium accutechnologie gecombineerd met het best-in-class ergonomisch ontwerp levert ongekende prestaties, met maximaal vermogen en rendement afgestemd op het gebruik buitenshuis.

ACCU TUINMACHINES EN HET HAND-ARM VIBRATIESYNDROOM (HAVS)

Een bekende aandoening welke wordt veroorzaakt door een teveel aan trillingen is het zogenaamde hand-arm vibratiesyndroom (HAVS). Deze neuromusculaire aandoening veroorzaakt gevoelloosheid en verzwakking van de spieren. Het kan leiden tot ernstige aandoeningen, zoals witte en veelal pijnlijke vingers (witte vinger syndroom), het carpale tunnel syndroom en zelfs gangreen. 

HAVS komt met name voor in de productie en in de bouw, maar ook bij mensen die veelvuldig gebruik maken van brandstof aangedreven machines. Dit omvat ook brandstof aangedreven tuinmachines, zoals bladblazers, kettingzagen, grasmaaiers, grastrimmers en bosmaaiers die worden gebruikt door de particulier, maar ook door werknemers in de Openbare ruimte.

ACCU AANGEDREVEN TUINMACHINES GEVEN MINDER TRILLINGEN

Het risico om het hand-arm vibratiesyndroom te krijgen wordt verkleind door het gebruiken van tuinmachines die minder trillingen afgeven.

Hoewel de afgegeven cijfers per producent verschillen, kunnen we over het algemeen stellen dat accu aangedreven tuinmachines minder trillingen afgeven dan brandstof aangedreven tuinmachines. Een brandstof aangedreven bosmaaier van een toonaangevend merk geeft een trillingsniveau af van 7,6m/s². Ter vergelijking, de bosmaaier van EGO Power+ geeft 'slechts' een trilling af van 2,175m/s2. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat een accu tuinmachine geen verbrandingsmotor nodig heeft.

De focus bij EGO ligt op het innoveren van tuinmachines welke positief bijdraagt aan het trillingsniveau, terwijl de productiviteit hoog blijft.

DE KOSTEN VAN PERSOONLIJK LETSEL

De kosten welke voortvloeien uit het hand-arm vibratiesyndroom (HAVS) kunnen hoog oplopen. De claims in het Verneigd Koninkrijk schommelen tussen de €-€, afhankelijk van de ernst van het letsel. De boetes die vanuit de regelgeving opgelegd worden aangaande gezondheid en veiligheid, kunnen nog hoger zijn. In 2017 werd de Wrexham County Borough Council veroordeeld tot een boete van €€, vanwege het feit dat er niet voldoende was gedaan om HAVS op de werkvloer tegen te gaan. 

Volgens de huidige wetgeving is het voor een werkgever verplicht om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de risico's op het blootstellen aan HAVS tot een uiterste te doen verminderen. De Europese Richtlijn 2002/44/EG betreffende de minimum voorschriften inzake gezondheid en veiligheid zegt daarover het volgende. Voor hand-arm trillingen wordt de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode, vastgesteld op 5,0m/s2. De actiewaarde voor dagelijkse blootstelling wordt vastgesteld op 2,5m/s2. 

De waarden van accu tuinmachines vallen ruimschoots binnen de hiervoor genoemde grenswaarden. Tevens zijn accu tuinmachines  gebruiksvriendelijker en verkleinen het risico op HAVS. Het bevordert het werkplezier en de productiviteit van de werknemer en het geeft daardoor de werkgever een goed gevoel.

ACCUMACHINES EN GELUIDSOVERLAST

Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot ernstige klachten van het endocriene systeem en de hersenen. Voorbeelden zijn gehoorverlies, hart- en vaatziekten, cognitieve stoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen. Geluidsoverlast heeft een vergelijkbare uitwerking op dieren en op dieren die in het wild leven. 

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) beschouwt, na luchtvervuiling, geluidsoverlast als de belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen. Het baart zorgen bij werkgevers, met name als het gaat om arbeidsproductiviteit, arbeidsongevallen en het welzijn van de werknemers.

BRANDSTOF AANGEDREVEN MACHINES  EN GELUIDSOVERLAST

Momenteel overschrijden brandstof aangedreven machines de Europese richtlijn inzake de blootstelling van medewerkers aan de risico's die ontstaan door lawaai (fysische agentia). Deze richtlijn (2003/10/EC) kent een grenswaarde voor blootstelling van 87dB(A).

Uit testen blijkt dat brandstof aangedreven kettingzagen (105dB(A)) en brandstof aangedreven grasmaaiers (98dB(A)) meer lawaai produceren dan een Boeing 737 (op 1 zeemijl (ca. 1,85 km) voor de landing (90 dB(A))*. 

Alle accu tuinmachines in het assortiment van EGO Power+ vallen binnen de wettelijke richtlijnen. Ter vergelijking, een kettingzaag van EGO kent een geluidsniveau van (85dB(A)) en een grasmaaier van EGO kent een geluidsniveau van (87dB(A)).

MINDER GELUIDSOVERLAST BIJ ACCUMACHINES

Ook accu aangedreven tuinmachines hebben te voldoen aan richtlijnen, maar het is relatief eenvoudiger om hieraan te voldoen. Het uiteindelijk resultaat is dat de gebruiker profiteert van voordelen, zoals verbeterd comfort, communicatie en teamwork. Door minder vertraging verbetert ook het werkschema.

Naast comfort en gezondheidsvoordelen resulteert het lage geluidsniveau van accu tuinmachines ook dat er gewerkt kan worden op tijden en op plaatsen waar brandstof aangedreven machines verboden of enorm tot overlast zijn, bijvoorbeeld in de vroege ochtenden in de buurt van ziekenhuizen, scholen en toeristische bezienswaardigheden. 

De Machinerichtlijn aangaande geluidsoverlast (2006/42/EC) bij machines voor buitengebruik wordt steeds strenger beschreven. De richtlijn 2000/14/EC is van toepassing op geluidsemissie van specifieke apparatuur voor gebruik buitenshuis. De richtlijn betreft vooral strenge voorwaarden die gesteld worden aan machines en apparatuur die worden gebruikt voor bouwen, tuinieren en overige werkzaamheden. Het is voor particuliere en professionele gebruikers het juiste moment om over te stappen en te investeren in stillere tuinmachines.

 

MACHINES OP ACCU, UITSTOOT EN GIFTIGE STOFFEN

Regelmatig in aanraking komen met giftige stoffen van brandstof aangedreven tuinmachines en overige apparatuur kan acute en chronische gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals kanker en aplastische anemie.

In 2017 heeft een toonaangevende milieuorganisatie een test uitgevoerd om de uitstoot bij brandstof aangedreven machines voor gebruik buitenshuis te meten. De conclusie die werd getrokken was dat de uitstoot de gestelde limiet overschreed. De uitstoot van de accu tuinmachines in het assortiment van EGO Power+ zijn nihil.

BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES STOTEN GIFTIGE STOFFEN UIT

De Duitse milieuorganisatie "Deutsche Umwelthilfe e.V." heeft 21 handgedragen motoren aan een test onderworpen. In dit aantal bevonden zich ook kettingzagen en bosmaaiers van Europese leveranciers.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat negen van de 21 motoren niet voldeden aan de door de EU gestelde grenswaarden aangaande HC en NOx (koolwaterstof en stikstofoxide). Drie van deze negen overschreedt ook de grenswaarde voor CO(X) (koolmonoxide). 

Regelmatige blootstelling aan schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen, met name benzeen, heeft op tal van verschillende manieren  schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het omvat acute en langdurige schadelijke gevolgen voor de gezondheid en allerhande ziekten. De Europese Commissie levert dienovereenkomstig een gezamenlijke inspanning om de gezondheidsproblemen te minimaliseren die worden veroorzaakt door wat de commissie niet voor de weg bestemde mobiele machines noemt (non-road mobile machinery, NRMM). Hieronder vallen ook grasmaaiers, bladblazers, bosmaaiers en kettingzagen.

NUL UITSTOOT VAN ACCU MACHINES

De hiervoor beschreven richtlijnen zijn niet van toepassing op de accu tuinmachines van EGO Power+. Er vindt namelijk geen uitstoot plaats tijdens gebruik van onze machines, niet nu en niet in de toekomst. De Arc Lithium™ accu levert de kracht van brandstof aangedreven tuinmachines, maar dan zonder uitstoot.

EGO HEEFT DE TOEKOMST

Strengere regelgeving en het bewuster worden van de uitstoot van schadelijke stoffen bij het gebruik van brandstof aangedreven tuinmachines, zorgen ervoor dat accu tuinmachines de toekomst hebben.

Wij zijn een van de weinige producenten van tuinmachines die zijn R&D-programma exclusief heeft afgestemd op accu aangedreven machines. Elk jaar innoveren we om ervoor te zorgen dat ons assortiment voorop loopt als het gaat om de gezondheid van gebruikers.